Phiếu bài tập tuần 7 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 7, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 7. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) 7 x 6 + 15 = ?

A. 57 B. 60 C. 75

b) 7 x 8 + 32 = ?

A. 90 B. 88 C. 98

c) 7 x 9 - 17 = ?

A. 56 B. 50 C. 46

d) 7 x 10 - 48 = ?

A. 22 B. 33 C. 44

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Trong một phép chia cho 5, số dư lớn nhất có thể là mấy?

A. 5 B. 4 C. 3

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) 7 ngày và 13 giờ gồm số giờ là:

180 giờ Phiếu bài tập tuần 7 toán 3 tập 1 (đề A) 170 giờ Phiếu bài tập tuần 7 toán 3 tập 1 (đề A) 181 giờ Phiếu bài tập tuần 7 toán 3 tập 1 (đề A)

b) 4 ngày và 7 giờ gồm số giờ là:

130 giờ Phiếu bài tập tuần 7 toán 3 tập 1 (đề A) 103 giờ Phiếu bài tập tuần 7 toán 3 tập 1 (đề A) 143 giờ Phiếu bài tập tuần 7 toán 3 tập 1 (đề A)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính:

a) 7 x 5 + 93 = ............. b) 7 x 8 + 47 = ..................

= .............. = ..................

c) 7 x 6 + 49 = ............... d) 7 x 10 - 32 = .................

= ............... = .................

2. An có 7 nhãn vở. Bình có số nhãn vở gấp 4 lần số nhãn vở của An. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở?

 Phiếu bài tập tuần 7 toán 3 tập 1 (đề A)

Bài giải:

...............................................

...............................................

3. Tìm :

a) x 7 = 35 b) x 7 = 49

...........................................................

...........................................................

c) x 7 = 63 d) x 7 = 42

...........................................................

............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem