Đáp án phiếu bài tập tuần 13 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) So sánh giữa 5m và 20m:

5m bằng của 20m (Đ)

20m gấp 4 lần 5m (Đ)

b) So sánh 42 và 6:

42 gấp 7 lần 6 (Đ)

6 bằng của 42 (Đ)

2.

Một đàn gà có 35 con gà trống và 5 con gà mái.

a) Hỏi số gà trống gấp mấy lần số gà mái? C. 7 lần

b) Hỏi số gà cả đàn gấp mấy lần số gà mái? B. 8 lần

3.

a) 1kg = 1000g b) 600g + 405g > 1kg

475g + 314g < 2kg 50g x 6 < 2kg

1kg > 918g 40g : 5 x 4 > 30kg

75g + 67g > 140g 500g + 900g < 2kg

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Bao thứ nhất có số kg gạo là:

56 : 8 = 7 (kg)

Bao thứ hai có số kg gạo là:

56 - 7 = 49 (kg)

Đáp số: 7kg và 49kg.

2.

a) : 6 = 9 b) : 9 = 5

= 9 x 6 = 5 x 9

= 54 = 45

c) : 7 = 9 d) : 8 = 9

= 9 x 7 = 9 x 8

= 63 = 72

3. Bài giải:

Có tất cả số lít dầu là:

8 x 9 + 7 = 79 (lít)

Đáp số: 79 lít dầu.

4. Bài giải:

Hai năm nữa mẹ 30 tuổi

Hai năm nữa con 6 tuổi

Sau 2 năm tuổi con bằng tuổi mẹ.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021