Đáp án phiếu bài tập tuần 10 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 28 : 4 + 32 = ?

64 (S) 54 (S) 39 (Đ)

b) 35 x 4 - 75 = ?

60 (S) 65 (Đ) 75 (S)

c) 35 : 7 + 98 = ?

130 (S) 103 (Đ) 133 (S)

d) 54 : 6 + 78 = ?

30 (S) 87 (Đ) 130 (S)

2.

Tìm :

a) Giá trị của là: A. 6

b) Giá trị của là: A. 6

c) Giá trị của là: C. 7

d) Giá trị của là: A. 8

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Bao thứ hai có số kg gạo là:

42 - 9 = 33 (kg)

Cả hai bao có số kg gạo là:

42 + 33 = 75 (kg)

Đáp số: 75 kg.

2.

Đoạn thẳng AB dài 5 cm; Đoạn thẳng AC dài 12 cm

Đoạn thẳng BC dài 13 cm

3.

a) Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình ABCD rồi điền vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB dài: 9 cm Đoạn thẳng BC dài: 3 cm

Đoạn thẳng CD dài: 9 cm Đoạn thẳng AD dài: 3 cm

Đoạn thẳng AM dài: 7 cm Đoạn thẳng BM dài: 7 cm

b) ĐIền dấu (<,=,>) thích hợp vào chỗ chấm:

AB = CD BC = AD

BM = AM CM = DM

4.

 Đáp án phiếu bài tập tuần 10 đề A toán 3 tập một

5. Tính:

a) 42 : 7 + 86 = 6 + 86 b) 37 x 6 - 95 = 222 - 95

= 92 = 127

c) 48 : 6 x 9 = 8 x 9 d) 45 : 5 + 78 = 9 + 78

= 72 = 87

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021