Đáp án phiếu bài tập tuần 19 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. Trắc nghiệm

1.

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là:

9999(Đ) 8888(S) 1111(S)

b) Số bé nhất có bốn chữ số là:

1111(S) 1000(Đ) 1001(S)

c) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

9678(S) 9876(Đ) 9786(S)

d) Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là:

1234(S) 1023(Đ) 1032(S)

2. Số liền sau số có ba chữ số đó là:

Đáp án đúng : B. 1000

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 3782 = 3000 + 7000 + 80 + 2 (Đ)

b) 4654 = 4000 + 600 + 50 + 4 (Đ)

c) 7516 = 7000 + 500 + 1 + 6 (S)

d) 9047 = 9000 + 400 + 7 (S)

Phần II. Trình bày các lời giải bài toán

1. 5 số tiếp theo là:

a) 7857, 7858, 7859, 7860, 7861

b) 2123, 2124, 2125, 2126, 2127

c) 7418, 7419 7420, 7421, 7422

2.

HàngViết sốĐọc số
NghìnTrămChụcĐơn vị
23472347Hai nghìn ba trăm bốn mươi bảy
45684568Bốn nghìn năm trăm sáu mưới tám
37823782Ba nghìn bảy trăm tám mươi hai
56125612Năm nghìn sáu trăm mười hai

3. Bài giải:

a) Các số có 4 chữ số khác nhau, trong đó chữ số hàng nghìn là 2 là: 2345, 2354, 2453, 2435, 2534, 2543.

b) Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé là: 2543, 2534, 2453, 2435, 2354, 2345.

c) Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đén lớn là: 2345, 2354, 2435, 2453, 2534, 2543.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021