Đất tốt, đất xấu ảnh hưởng tới sự phát triển của thực vật như thế nào? Độ phì của đất có ý nghĩa như thế nào đối với thực vật?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình 6,7 dựa vào kiến thức đã học và trả lời câu hỏi:

  • Đất tốt, đất xấu ảnh hưởng tới sự phát triển của thực vật như thế nào?
  • Độ phì của đất có ý nghĩa như thế nào đối với thực vật?

Bài làm:

Đất tốt là loại đất tươi xốp, màu mỡ thì thực vật sẽ sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Ngược lại,đất xấu là loại đất nghèo nàn, cằn cỗi thì thực vật sẽ sinh trưởng khó khăn.

Độ phì của đất có ý nghĩa là:

  • Cung cấp các chất dinh dưỡng, nước, nhiệt, khí để cho thực vật sinh sống.
  • Ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Nếu độ phì cao, đất tươi xốp, màu mỡ thì thực vật sẽ sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Ngược lại, nếu độ phì của đất thấp, đất nghèo nàn, cằn cỗi thì thực vật sẽ sinh trưởng khó khăn.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021