Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của Sở GD và ĐT Đà Nẵng

  • 1 Đánh giá

Đây là đề thi thử THPT Quốc gia của Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng.

Câu 31: Cho hàm số . Tính tổng $S=f(\frac{1}{2017}+f(\frac{2}{2017})+f(\frac{1}{2017})+...+f(\frac{2017}{2017})$.

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 34: Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2,3,-4), B(4,1,2), C(-3,2,-7). Gọi N là trung điểm của AB. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn điều kiện là một mặt cầu. Tìm tâm I và bán kính R của mặt cầu đó.

A. I(4,4,-4) và R=12.

B. I(2,2,-2) và R=12.

C. I(4,4,-4) và R=2.

D. I(2,2,-2) và R=-2.

Câu 49: Cho khối hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, mặt phẳng (C'MN) chia khối lập phương thành 2 khối đa diện, đặt là thể tích khối đa diện nhỏ và $V_{2}$ là thể tích khối đa diện lớn. Tính $\frac{V_{1}}{V_{2}}$.

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 50: Cho là hai số phức thỏa mãn $|z_{1}|=|z_{2}|=1$ và $|z_{1}-z_{2}|=\sqrt{2}$. Tính $P=|\frac{1}{2}z_{1}+\frac{1}{2}z_{2}|.$

A. .

B. .

C. .

D. .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021