Điền từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ.

  • 1 Đánh giá

4. Điền từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ.

a. Khoẻ như ... c. Nhanh như ...

b. Yếu như ... d. Chậm như ...

Bài làm:

a. Khoẻ như trâu c. Nhanh như sóc

b. Yếu như sên d. Chậm như rùa

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021