Điền vào chỗ trống (chọn a hoặc b): ch hay tr?

 • 1 Đánh giá

6. Điền vào chỗ trống (chọn a hoặc b).

a. ch hay tr?

Ngày hôm qua ở lại ...ong hạt lúa mẹ ...ồng

Cánh đồng ...ờ gặt hái ...ín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại ...ên cành hoa ...ong vườn

Nụ hồng lớn thêm mãi Đợi đến ngày tỏa hương.

Theo Bế Kiến Quốc

b. uốt hay uốc?

 • Cày sâu c...bầm.
 • Mua dây b...: mình.
 • Th...' hay tay đảm.
 • Ch...; gặm chân mèo.
 • Thẳng như r...v ngựa.

Bài làm:

a. ch hay tr?

Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại

Trên cành hoa trong vườn

Nụ hồng lớn thêm mãi

Đợi đến ngày tỏa hương.

Theo Bế Kiến Quốc

b. uốt hay uốc?

 • Cày sâu cuốc bầm.
 • Mua dây buộc mình.
 • Thuốc hay tay đảm.
 • Chuột gặm chân mèo.
 • Thẳng như ruột ngựa.
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021