Điền vào chỗ trống những điều học sinh cần tôn trọng:

 • 1 Đánh giá

c. Điền vào chỗ trống những điều học sinh cần tôn trọng:

Từ câu chuyện trên, cũng như trong cuộc sống, em thấy mỗi cá nhân cần biết tôn trọng những gì? Hãy điền vào các dòng để trống

Chúng ta cần:

 • Tôn trọng con người
 • Tôn trọng quy định, nội quy lao động
 • Tôn trọng sản phẩm lao động
 • Tôn trọng người khác và tôn trọng lẽ phải
 • .................................................

Bài làm:

Chúng ta cần:

 • Tôn trọng con người
 • Tôn trọng quy định, nội quy lao động
 • Tôn trọng sản phẩm lao động
 • Tôn trọng người khác và tôn trọng lẽ phải
 • Tôn trọng quy định của các cơ quan, tổ chức
 • Tôn trọng quan điểm, ý kiến của người khác
 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8