Điền vào chỗ trống Sử dụng các từ năng lượng, đốt cháy, nóng lên để điền vào chỗ chấm cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 18 sách VNEN khoa học 5 tập 2

a. Điền vào chỗ trống Sử dụng các từ năng lượng, đốt cháy, nóng lên để điền vào chỗ chấm cho phù hợp.

Bất kì hoạt động nào cũng đều cần dùng năng lượng. Khi đun, nước nóng lên. Than, củi bị (1) ............. đã cung cấp năng lượng làm nước (2) ............. Khi có xăng, xe máy có thể hoạt động. Xăng bị đốt cháy đã cung cấp (3) ............. làm cho xe di chuyển được.

b. Hãy ghép nội dung cột A với nội dung cột B cho phù hợp:

Bài làm:

a. Điền vào chỗ chấm:

Bất kì hoạt động nào cũng đều cần dùng năng lượng. Khi đun, nước nóng lên. Than, củi bị (1) đốt cháy đã cung cấp năng lượng làm nước (2) nóng lên. Khi có xăng, xe máy có thể hoạt động. Xăng bị đốt cháy đã cung cấp (3) năng lượng làm cho xe di chuyển được.

b. Nối cột A với cột B:

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021