Đố bạn về tên dòng sông/ Sông gì tên gọi đã xanh? Sông gì không nhuộm mà quanh năm hồng?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Đố bạn về tên dòng sông:

Sông gì tên gọi đã xanh?

Sông gì không nhuộm mà quanh năm hồng?

Bài làm:

Đố bạn về tên dòng sông:

Sông gì tên gọi đã xanh?

(Là sông Lam)

Sông gì không nhuộm mà quanh năm hồng?

(Là sông Hồng)

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021