Đọc bảng thông tin kiến thức sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới.

  • 3 Đánh giá

4. Đặc điểm của văn nghị luận

Đọc bảng thông tin kiến thức sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới.

a) Xác định luận điểm trong văn bản CHống nạn thất học ( bài 17). Những câu văn thể hiện luận điểm ? Hình thức của những câu văn đó ( khẳng định hay phủ định )?

b) Tìm các luận cứ trong văn bản Chống nạn thất học . Em có nhận xét gì về những luận cứ này ?

c) Chỉ ra trình tự lập luận của văn bản Chống nạn thất học . Ưu điểm của trình tự đó là gì ?

Bài làm:

a. Câu văn mang luận điểm chính của bài:

  • Một trontg những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí.
  • Mọi người Việt nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có ý kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.

Hình thức: Khẳng định

b. Luận cứ:

  • Những người chưa biết chữ thường dạy cho những người chưa biết chữ... giúp đồng bào thất học
  • Những người chưa biết chữ hãy gắng sức....người làm của mình.
  • Phụ nữ lại cần phải học... ứng xửa

Nhận xét: Những luận cứ này là lí lẽ và dẫn chứng cho luận điểm trên là cơ sở đưa ra luận điểm.

c. Trình tự lập luận theo trình tự: thực trạng-> yêu cầu-> cách khắc phục. Cụ thể:

  • Vì sao phải chống nạn thất học
  • Chống nạn thất học để làm gì?
  • Chống nạn thất học bằng cacsh nào?
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2