Từ việc phân tích hai văn bản trên, hãy rút ra mục đích, nội dung của văn bản báo cáo và điền vào bảng sau:

  • 1 Đánh giá

b. Từ việc phân tích hai văn bản trên, hãy rút ra mục đích, nội dung của văn bản báo cáo và điền vào bảng sau:

Mục đích văn bản báo cáo

Nôi dung của văn bản báo cáo

Bài làm:

Mục đích văn bản báo cáo

Nôi dung của văn bản báo cáo

Trình bày tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể

Không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng chú ý các mục sau: Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì ?..

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021