Dưới đây là bảng ghi lại các kiểu liệt kê. Hãy điền các câu có chứa phép liệt kê ở mục c và d vào vị trí thích hợp trong bảng.

  • 1 Đánh giá

e. Dưới đây là bảng ghi lại các kiểu liệt kê. Hãy điền các câu có chứa phép liệt kê ở mục c và d vào vị trí thích hợp trong bảng.

Các kiểu liệt kê theo cấu tạo

Các kiểu liệt kê xét theo ý nghĩa

Liệt kê theo từng cặp

Liệt kê không theo từng cặp

Liệt kê tăng tiến

Liệt kê không tăng tiến

Bài làm:

Các kiểu liệt kê theo cấu tạo

Các kiểu liệt kê xét theo ý nghĩa

Liệt kê theo từng cặp

Liệt kê không theo từng cặp

Liệt kê tăng tiến

Liệt kê không tăng tiến

Toàn thể dân tột Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Ở một nước nông nghiệp như Việt Nam phải lao độngbằng cổ, bằng vai, bằng đỉnh đầu, bằng mông, bằng gối, bằng cả gan bàn chân, gót chân,..

Một canh...hai canh...lại ba canh,

Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng lành

Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối

Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021