Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau. Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu sau khác nhau ở chỗ nào?

  • 1 Đánh giá

3. Chuyện đổi câu chủ động thành câu bị động

Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau. Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu sau khác nhau ở chỗ nào?

  • Mọi người yêu mến em.
  • Em được mọi người yêu mến.

Bài làm:

Chủ ngữ của mỗi câu là:

  • Mọi người yêu mến em.
  • Em được mọi người yêu mến.

Sự khác nhau về ý nghĩa:

  • Chủ ngữ Mọi người chỉ chủ thể của hoạt động (yêu mến).
  • Chủ ngữ Em chỉ đối tượng của hoạt động (được yêu mến ).
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021