Đọc đoạn 1, 2 câu chuyện Bóp nát quả cam, thay nhau hỏi và trả lời:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc đoạn 1, 2 câu chuyện Bóp nát quả cam, thay nhau hỏi và trả lời:

a) - Hỏi: Giặc Nguyên cho sứ thần sang nước ta để làm gì?

- Trả lời: ..................

b) - Hỏi: Trần Quốc Toản xin gặp Vua để làm gì?

- Trả lời: .........................

Bài làm:

a. - Hỏi: Giặc Nguyên cho sứ thần sang nước ta để làm gì?

- Trả lời: Giặc Nguyên cho sứ thần sang nước ta giả vờ mượn đường để xâm chiếm.

b. - Hỏi: Trần Quốc Toản xin gặp Vua để làm gì?

- Trả lời: Trần Quốc Toản xin gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021