Giải bài 33A: Tuổi nhỏ, chí lớn

  • 1 Đánh giá

Giải bài 33A: Tuổi nhỏ, chí lớn - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 138. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc đoạn 1, 2 câu chuyện Bóp nát quả cam, thay nhau hỏi và trả lời:

a) - Hỏi: Giặc Nguyên cho sứ thần sang nước ta để làm gì?

- Trả lời: ..................

b) - Hỏi: Trần Quốc Toản xin gặp Vua để làm gì?

- Trả lời: .........................

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc đoạn 3, 4 câu chuyện Bóp nát quả cam, thay nhau hỏi và trả lời:

a) - Hỏi: Vì sao Vua tha tội và ban cho Quốc Toản cam quý?

- Trả lời: .................

b) - Hỏi: Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

- Trả lời: .................

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thảo luận, tìm từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam trong các từ sau:

Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết vào vở các từ tìm được ở hoạt động 3. Đặt một câu với một từ tìm được

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem