Thảo luận, tìm từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam trong các từ sau:

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận, tìm từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam trong các từ sau:

Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

Bài làm:

Những từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam là:

  • Anh hùng,
  • thông minh
  • gan dạ
  • cần cù
  • đoàn kết
  • anh dũng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021