Thảo luận, trả lời câu hỏi: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

Bài làm:

Âm mưu của giặc Nguyên đối với nước ta: Chúng cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021