Đọc thông tin, hãy trình bày những nét chính cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì (1908)

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì (1908)

Đọc thông tin, hãy trình bày những nét chính cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì (1908)

Bài làm:

Cuộc vận động Duy tân:

  • Địa bàn hoạt động: Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
  • Người lãnh đạo: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng...
  • Hoạt động chính: Mở trường dạy học theo lối mới, hô hào chấn hưng thực nghiệp, phổ biến cái mới, vận động và làm theo cái mới, cái tiến bộ.

Phong trào chống thuế ở Trung Kì( 1908)

  • Nguyên nhân: Do chính sách cai trị tàn bạo của thực dân Pháp, nông dân vô cùng khốn khổ về các thứ thuế và ảnh hưởng của cuộc vận động Duy tân.
  • Diễn biến: Phong trào nổ ra rầm rộ ở Quảng Nam sau đó lan ra Quảng Ngãi và mố số tỉnh Trung Kì.
  • Kết quả: Phong trào đã bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu, Phan Châu Trinh bị bắt và đảy ra Côn Đảo.
  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8