Đọc thông tin, hãy: Nêu những kết quả lớn của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

 • 1 Đánh giá

c) Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh

Đọc thông tin, hãy:

 • Nêu những kết quả lớn của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 • Cho biết cuộc chiến tranh này có thể coi là cuộc cách mạng tư sản không? Vì sao?

Bài làm:

Một số kết quả lớn của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

 • Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh, thiết lập một quốc gia tư sản độc lập ở Bắc Mĩ.
 • Hợp chủng quốc Mĩ ra đời.
 • Gạt bỏ những cản trở của chế độ phong kiến, thiết lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thống nhất thị trường dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Cuộc chiến tranh này có thể coi là một cuộc cách mạng tư sản vì:

 • Giai cấp lãnh đạo là tư sản và chủ nô.
 • Thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc.
 • Lực lượng cách mạng là quần chúng nhân dân.
 • Hình thức là chiến tranh giành độc lập.
 • Có xu hướng phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
 • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8