Cho biết sự đa dạng, phức tạp được biểu hiện trong từng thành phần tự nhiên nào? Lấy dẫn chứng để chứng minh sự phân hoá đa dạng, phức tạp ở một thành phần tự nhiên của nước ta

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu sự phân hoá đa dạng, phức tạp của tự nhiên

Đọc thông tin, kết hợp với kiến thức đã học, hãy:

  • Cho biết sự đa dạng, phức tạp được biểu hiện trong từng thành phần tự nhiên nào?
  • Lấy dẫn chứng để chứng minh sự phân hoá đa dạng, phức tạp ở một thành phần tự nhiên của nước ta

Bài làm:

Sự đa dạng, phức tạp được biểu hiện trong từng thành phần tự nhiên:

  • Đất
  • Đá
  • Khí hậu
  • Sinh vật
  • Sông
  • Địa hình...

Ví dụ dẫn chứng:

Tài nguyên đất của nước ta đa dạng về loại hình với 64 loại đất khác nhau và được gộp lại làm 13 nhóm đất chính. Trong đó có 3 nhóm đất quan trọng nhất là: nhóm đất feralit, nhóm đất mùn núi cao và đất phù sa. Trong mỗi nhóm lại có nhiều loại đất khác nhau.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8