Khoa học xã hội 8 bài 8: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  • 1 Đánh giá

Giải bài 8: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 61. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1, em biết gì về các nhân vật lịch sử trong hình.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á và cách mạng Trung Quốc trong những năm 1918 – 1939

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Nêu nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
  • Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào Ngữ tứ có gì khác so với Cách mạng Tân Hợi (1911). Nêu ý nghĩa của phong trào.
  • Lập niên biểu về phong trào cách mạng ở Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918 – 1939)

Đọc thông tin, hãy:

  • Cho biết sự thành lập của các đảng công sản các tác động như thế nào đối với phong trào dân tộc độc lập ở các nước Đông Nam Á.
  • Nêu nhận xét của em về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
  • Nêu nét chính của một số phong trào tiêu biểu ở Đông Dương và In-đô-nê-xi-a.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây?

a) Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đề quốc và chống phong kiến ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

b) Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

c) Trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á, Trung Quốc là quốc gia có Đảng Cộng sản được thành lập sớm nhất.

d) Trong những năm 1927 – 1937, nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược.

e) Phong trào dân tộc ở Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản có bước phát triển cao, đặc biệt là In-đô-nê-xi-a.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập bảng niên biểu theo yêu cầu sau về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918 – 1939.

NướcThời gianNội dung sự kiện
Trung Quốc
Ấn Độ
Mông Cổ
In-đô-nê-xi-a
Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

Trên cơ sở phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước châu Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939), hãy liên hệ và xác định ở nước nào khuynh hướng tư sản đưa cách mạng nước đó đi đến thành công và ở nước nào khuynh hướng vô sản giành thắng lợi. Hãy điền dấu x vào cột trống trong bảng dưới đây.

Tên nướcKhuynh hướng cách mạng
Tư sảnVô sản
Trung Quốc
Ấn Độ
Mông Cổ
In-đô-nê-xi-a
Việt Nam
Mã Lai

=> Xem hướng dẫn giải


  • 174 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8