Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy: Cho biết các hình 12, 13, 14, 15, 16 chứng tỏ điều gì? Theo em, đối tượng nào chịu tác động lớn nhất hậu quả của khủng hoảng kinh tế?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu tình hình nước Mĩ trong những năm 1929 – 1939

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Cho biết các hình 12, 13, 14, 15, 16 chứng tỏ điều gì? Theo em, đối tượng nào chịu tác động lớn nhất hậu quả của khủng hoảng kinh tế?
  • Nêu nội dung cơ bản của chính sách mới và tác dụng của nó.
  • Đánh giá vai trò của Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Bài làm:

Đối tượng chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế:

Các hình 12, 13, 14, 15, 16 đã chứng tỏ tác động mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế lên tầng lớp lao động nghèo ở Mĩ. Đối tượng chịu tác động chủ yếu của cuộc khủng hoảng kinh tế là nông dân, công nhân và các giai cấp bị bóc lột.

Nội dung cơ bản của chính sách mới và tác dụng của nó:

  • Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế - tài chính.
  • Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng... với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
  • Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

Nhờ chính sách mới, nước Mĩ đã duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

Vai trò của Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven:

Tổng thống Ru-dơ-ven đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏ khủng hoảng kinh tế. Ông chính là người đưa ra một hệ thống các chính sách, biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội, được gọi chung là Chính sách mới – chính sách đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8