Soạn bài 18: Những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội (từ năm 1897 đến năm 1914)

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 18: Những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội (từ năm 1897 đến năm 1914) - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 tập 2 trang 22. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Cho biết những hình ảnh đó gợi cho em nhớ đến thời kì nào của lịch sử Việt Nam?
 • Trình bày hiểu biết của em về thời ki lịch sử liên quan đến hình ảnh đó

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Nêu tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam thời Pháp thuộc giai đoạn cuối thể kí XIX - đầu thế kỉ XX?
 • Nhận xét tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp trong giai đoạn này

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu chính sách kinh tế

Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
 • Cho biết các chính sách khai thác của Pháp nhằm mục đích gì. Em có nhận xét gì về chính sách đó?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu chính sách văn hoá, giáo dục

Đọc thông tin, kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Nêu các chính sách về văn hoá, giáo dục của Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
 • Cho biết chính sách về văn hoá, giáo dục của Pháp ở Việt Nam có phải để khai hoá văn minh không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Khám phá những chuyển biến của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Cho biết hình ảnh người nông dân di cư phản ánh tình trạng gì và nguyên nhân của tình trạng đó.
 • Nêu sự chuyển biến về cơ cấu giai cấp, tầng lớp trong xã hội nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Thái độ chính trị của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào? Vì sao họ lại có thái độ như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo yêu cầu sau:

Giai cấp, tầng lớpNghề nghiệpThái độ chính trị

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động ứng dụng - tìm tòi và mở rộng

1. Theo em, hiện nay chúng ta có thể kế thừa những giá trị của các công trình giao thông và kiến trúc từ thời Pháp để lại hay không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy cho biết các công trình giao thông, kiến trúc từ thời Pháp còn tồn tại ở địa phương em (nếu có). Theo em, phải làm gì để giữ gìn và phát huy các giá trị của công trình đó?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Sưu tầm các tư liệu, hình ảnh về Cầu Long Biên, nhà hát lớn....ở Hà Nội hoặc các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc ở địa phương em

=> Xem hướng dẫn giải


 • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8