Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp nên? Chỉ tên các vùng ngập nước trên lược đồ hình 1? Kể tên các nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận

  • Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp nên?
  • Chỉ tên các vùng ngập nước trên lược đồ hình 1?
  • Kể tên các nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ. Cho biết nhóm đất nào cần phải cải tạo?

Bài làm:

  • Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống sống Tiền và sông Hậu bồi đắp nên.
  • Vùng ngập nước trên lược đồ hình 1: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang và Cà Mau

  • Những nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ là đất phù sa, đất phèn, đất mặn.
  • Nhóm đất cần phải cải tạo là đất phèn và đất mặn.
  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN