Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “tự trọng”?

  • 1 Đánh giá

3. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “tự trọng”?

a. Tin vào bản thân mình

b. Quyết định lấy công việc của mình

c. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

d. Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác

Bài làm:

Dòng nêu đúng nghĩa của từ “tự trọng” là:

Đáp án: c. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021