Dựa vào bảng 3.1 hãy:

  • 1 Đánh giá

Trang 13 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 3.1 hãy:

Năm

1985

1990

1995

2000

2003

Số dân thành thị

11360,0

12880,3

14938,1

18771,9

20869,5

Tỉ lệ dân thành thị

18,97

19,51

20,75

24,18

25,80

  • Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta?
  • Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở nước ta như thế nào?

Bài làm:

* Nhận xét:

- Số dân thành thị của nước ta tăng lên liên tục trong GĐ 1985-2003, tăng 1,84 lần.

- Tỉ lệ dân thành thị cũng tăng lên tương ứng từ 18,97 % ( 1985) lên 20,75% (1995) và lên 25,80%( 2003).

- Trong đó giai đoạn 1995-2003 số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị có tốc độ tăng nhanh hơn giai đoạn 1985-1995.

* Quá trình đô thị hoá của nước ta đang diễn ra nhanh, quy mô các đô thị ngày càng được mở rộng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9