Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 23 sgk Địa lí 9

Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Bảng 6.1. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 2002

Các thành phần kinh tế

Tỉ lệ %

Kinh tế nhà nước

38,4

Kinh tế ngoài nhà nước

47,9

Kinh tế tập thể

8,0

Kinh tế tư nhân

8,3

Kinh tế cá thể

31,6

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

13,7

Tổng cộng

100,0

Nhận xét về thành phần cơ cấu kinh tế.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu

Nhận xét:

Nước ta có thành phần cơ cấu kinh tế đa dạng. Tuy nhiên, các thành phần kinh tế ở nước ta không đồng đều. Cụ thể:

Cơ cấu kinh tế nhà nước và kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng cao lần lượt là 38,4% và 47,9%

Cơ cấu kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ lê thấp 13,7%.

Trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước, thì kinh tế cá thể chiếm tỉ trọng lớn nhất với 31,6%. Kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể chiếm tỉ trọng ngang nhau lần lượt là 8% và 8,3%.

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021