Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh và nêu nhận xét.

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 120 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu sau:

Bảng 32.3: Cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh năm 2000

Tổng số

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

100,0

1,7

46,7

51,6

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh và nêu nhận xét.

Bài làm:

* Vẽ biểu đồ:

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ

* Nhận xét:

  • Trong cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh năm 2002, tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong GDP.
  • Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất với 51,6% và ngày càng phát triển.
  • Nông,lâm,ngư nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng lại đóng vai trò quan trọng.
  • 249 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9