Phân tích tình hình phát triển công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Bài làm:

Phân tích tình hình phát triển công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

  • Ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế (chiếm 36,6% năm 2007).
  • Cơ cấu công nghiệp của vùng bước đầu được hình thành và khá đa dạng: gồm cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản.
  • Giá trị sản xuất công nghiệp của các tỉnh so với cả nước chưa cao….
  • Các trung tâm công nghiệp có quy mô vẫn còn vừa và nhỏ….
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9