Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 48 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét?

các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng

Bài làm:

Tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng:

  • tỉ trọng của nhóm dịch vụ tiêu dùng: 36,7 + 8,3 + 6,0 = 51%
  • tỉ trọng của nhóm dịch vụ sản xuất: 10,2 + 4,7 + 11,9 = 26, 8%
  • tỉ trọng của nhóm dịch vụ công cộng: 15,1 + 7,1 = 22,2 %

Nhận xét:

  • Cơ cấu dịch vụ nước ta đa dạng.
  • Trong cơ cấu dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn nhất là dịch vụ tiêu dùng; dịch vụ sản xuất chưa được phát triển mạnh.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021