Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng hằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng hằng này.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 129 sgk Địa lí 9

Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng hằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng hằng này.

Bài làm:

Tỉ lệ diện tích lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước:

(3834,8 : 7504,3) x 100% = 51,1%.

Tỉ lệ sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước:

(17,7 : 34,4) x 100% = 51,4%.

Ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long:

Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng nông nghiệp trù phú, vùng trọng điểm lúa lớn của cả nước, không những giải quyết được vấn đề an ninh lương thực mà còn là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta.

  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021