Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 16 sgk Địa lí 9

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Bài làm:

* Những giải pháp để giải quyết việc làm:

- Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.

- Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn. 

- Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.

- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9