Công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 139 sgk Địa lí 9

Công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản?

Bài làm:

Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm hàng hóa (sản phẩm thủy sản được bảo quản tốt, vận chuyển đi xa hơn).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021