Dựa vào bảng thống kê đã lập được ở hoạt động 4, em rút ra những nhận xét gì? Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng để trả lời:

  • 1 Đánh giá

5. Dựa vào bảng thống kê đã lập được ở hoạt động 4, em rút ra những nhận xét gì? Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng để trả lời:

(1) . Số trường hằng năm tăng hay giảm?

a. Tăng b. Giảm c. Lúc tăng lúc giảm

(2) . Số học sinh hằng năm tăng hay giảm?

a. Tăng b. Giảm c. Lúc tăng lúc giảm

(3). Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm?

a. Tăng b. Giảm c. Lúc tăng lúc giảm

(4) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm?

a. Tăng b. Giảm c. Lúc tăng lúc giảm

Bài làm:

(1) . Số trường hằng năm tăng hay giảm?

Đáp án: a. Tăng

(2) . Số học sinh hằng năm tăng hay giảm?

Đáp án: b. Giảm

(3). Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm?

Đáp án: c. Lúc tăng lúc giảm

(4) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm?

Đáp án: a. Tăng

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021