Dưới đây là những câu trích từ các này trình bày khác nhau, hãy cho biết mỗi câu tương ứng với phần nào trong quá trình này.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 150 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Dưới đây là những câu trích từ các này trình bày khác nhau, hãy cho biết mỗi câu tương ứng với phần nào trong quá trình này.

Bài làm:

(1) Phần bắt đầu trình bày tương ứng với các câu:

  • Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi được đến đây phục vụ các bạn. Tôi tên là…
  • Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Xin tự giới thiệu, tôi tên là… làm việc ở cơ quan… / công ty…
  • Trước khi bắt đầu, cho phép tôi nói đôi điều về bản thân. Tôi đã làm việc ở công ty … trong … năm …

(2) Phần trình bày nội dung chính tương ứng với các câu:

  • Đã xem xét tất cả các phương án có thể có, chúng ta hãy chuyển sang phân tích những thuận lợi và khó khăn của từng phương án…
  • Giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chủ yếu của đề tài. Thứ nhất…

(3) Chuyển qua chủ đề khác tương ứng với các câu:

  • Giờ chúng ta chuyển sang vấn đề môi trường. Như các bạn đã biết, chúng ta đã tận lực để đảm bảo công việc xử lí chất thải…

(4) Phần tóm tắt và kết thúc vấn đề tương ứng với các câu:

  • Tôi muốn kết thúc bài nói bằng cách nhắc lại đôi điều đã nêu lên ở lúc mở đầu…
  • Giờ rôi sắp kết thúc bài nói, và đến đây, tôi muốn một lẫn nữa lướt qua những điểm chính đã nêu…
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021