Em có biết tại sao cây non có kích thước nhỏ, khi trưởng thành, kích thước của cây tăng lên? Nhờ quá trình nào để từ một em bé lớn lên thành một người trưởng thành với chiều cao và cân nặng rất nhiều so với khi mới sinh ra?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

- Em có biết tại sao cây non có kích thước nhỏ, khi trưởng thành, kích thước của cây tăng lên? Nhờ quá trình nào để từ một em bé lớn lên thành một người trưởng thành với chiều cao và cân nặng rất nhiều so với khi mới sinh ra?

- Từ một hợp tử phát triển thành cơ thể gồm rất nhiều tế bào có bộ NST giống nhau và giống bộ NST trong hợp tử ban đầu?

Bài làm:

- cây non có kích thước nhỏ nhờ sự sinh trưởng (tăng về kích thước) và phân chia (tăng số lượng) của tế bào nên khi trưởng thành, kích thước của cây tăng lên.

Nhờ quá trình sinh trưởng và phân chia của tế bào để từ một em bé lớn lên thành một người trưởng thành với chiều cao và cân nặng rất nhiều so với khi mới sinh ra.

- Từ một hợp tử nhờ quá trình nguyên phân tạo ra các tế bào mới giống nhau và giống tế bào ban đầu để phát triển thành có thể gồm rất nhiều tế bào có bộ NST giống nhau và giống bộ NST trong hợp tử ban đầu.

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021