Em hãy nhận biết lời nói, hành vì giao tiếp phù hợp và chưa phù hợp trong các trường hợp sau? Kể thêm những biểu hiện giao tiếp phù hợp và chưa phù hợp mà em quan sát được ở?

  • 1 Đánh giá

GIAO TIẾP PHÙ HỢP

Hoạt động 1: Nhận biết lời nói , hành vi gia tiếp phù hợp

• Em hãy nhận biết lời nói, hành vì giao tiếp phù hợp và chưa phù hợp trong các trường hợp sau:

• Kể thêm những biểu hiện giao tiếp phù hợp và chưa phù hợp mà em quan sát được ở:

- Trong trường học

- Trong gia đình

Bài làm:

• Em hãy nhận biết lời nói, hành vi 1 giao tiếp phù hợp và 2 chưa phù hợp

• Kể thêm những biểu hiện giao tiếp phù hợp và chưa phù hợp mà em quan sát được ở:

- Trong trường học : gây lộn, đánh nhau, nói xấu bạn bè…

- Trong gia đình: không hòa thuận, cha mẹ ép con cái…

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức