Em hãy sưu tầm một số bản đồ Việt Nam và dựa vào tỉ lệ bản đò để tính khoảng cách trên thực tế.

  • 1 Đánh giá

D-E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Em hãy sưu tầm một số bản đồ Việt Nam và dựa vào tỉ lệ bản đò để tính khoảng cách trên thực tế.

  • Chọn 2 đồ thị bất kì trên bản đồ em sưu tầm, nối 2 đồ thị đó bằng đường kẻ thẳng.
  • Tính khoảng cách thực tế (theo đường thẳng) giữa hai địa điểm đó.

Bài làm:

Hướng dẫn:

  • Chọn lấy 2 điểm trên bản đồ
  • Đo khoảng cách giữa chúng ( đơn vị là cm)
  • Lấy số đo vừa tìm được chia cho tỉ lệ bản đồ ta được khoảng cách thực địa ( đơn vị cm)
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6