Em hiểu câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" nghĩa là gì?

  • 1 Đánh giá

3. Em hiểu câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" nghĩa là gì?

Bài làm:

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là khi chúng ta đi càng nhiều thì tầm hiểu biết của chúng ta càng rộng, càng cao.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021