Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến sau?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến sau?

a. Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử bình đẳng.

b. Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.

c. Nữ giới phải phục tùng nam giới.

d. Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.

đ. Chỉ nên cho con trai đi học, còn con gái phải ở nhà lao động giúp đỡ gia đình.

Bài làm:

a. Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử bình đẳng.

=>Đồng ý vì tất cả mọi người đều được quyền đối xử bình đẳng dù là trai hay gái.

b. Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.

=> Không đồng ý vì chỉ những người chăm chỉ, chịu khó học hành mới học tốt chứ không phải con trai giỏi hơn con gái.

c. Nữ giới phải phục tùng nam giới.

=>Không đồng ý vì mỗi người đều có quyền bình đẳng như nhau và không ai có quyền ép ai phải phục tùng ai cả.

d. Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.

=>Đồng ý vì làm việc nhà là trách nhiệm của tất cả thành viên trong gia đình dù là trai hay gái.

đ. Chỉ nên cho con trai đi học, còn con gái phải ở nhà lao động giúp đỡ gia đình.

=>Không đồng ý vì con nào cũng là con, cũng đều được học hành đến nơi đến chốn.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021