[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải tiếng Anh 6 tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. ANIMAL ART

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

2. ADJECTIVE RACE

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

3. STAND IN ORDER

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

4. Read the clues and complee the crossword

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

=> Answer:

1. Climb 3. run 6. swim 7. survive 8. eat

2. months 4. jump 5. hear 6. speak

5. WHAT AM I?

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

=> Answer:

1. - I've got eight legs

- I'm quite big

- I can swim

=> crab

2. I'm a large bird from Africa

- I can run fast

- I can't fly

=> Ostrich

3. I'm a very dangerous animal

- I've got a very big mouth

- I'm green and long

=> Crocodile

6. ASK ME A QUESTION!

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

=> Answer: Học sinh tự thực hành theo cặp trên lớp


  • 1 lượt xem