Giải tiếng anh 6 sách mới

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Tiếng anh 6 sách Friends Plus của bộ Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Tiếng anh 6 friends plus KhoaHoc.

1. Starter unit

[Friends plus] Starter unit - Vocabulary

[Friends plus] Starter unit - Language Focus

[Friends plus] Starter unit - Vocabulary (Prepositions and everyday objects)

[Friends plus] Starter unit - Language Focus (Possessive's)

[Friends plus] Starter unit - Vocabulary (Basic adjectives)

[Friends plus] Starter unit - Language focus ( this, that, there, those)

[Friends plus] Starter unit - Vocabulary (Countries and Nationalities)

[Friends plus] Starter unit - Language focus (Where - What - Who)

2. Towns and cities

[Friends plus] Towns and cities - Vocabulary ( places in a town or city)

[Friends plus] Towns and cities - Reading

[Friends plus] Towns and cities - Language Focus (Is there..? Are there...?... How many..?)

[Friends plus] Towns and cities - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Towns and cities - Language Focus ( Comparative adjectives)

[Friends plus] Towns and cities - Speaking

[Friends plus] Towns and cities - Writing

[Friends plus] Towns and cities - CLIL

[Friends plus] Towns and cities - Puzzles and games

3. Days

[Friends plus] Days - Vocabulary (Daily rountine)

[Friends plus] Days - Reading

[Friends plus] Days - Language Focus

[Friends plus] Days - Vocabulary and listening

[Friends plus] Days - Language Focus (Present Simple)

[Friends plus] Days - Speaking

[Friends plus] Days - Writing

[Friends plus] Days - CLIL

[Friends plus] Days - Puzzles and games

[Friends plus] PROGRESS REVIEW 1

4. Wild life

[Friends plus] Wild life - Vocabulary

[Friends plus] Wild life - Reading

[Friends plus] Wild life - Language Focus

[Friends plus] Wild life - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Wild life - Language Focus (Question with How..?)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - CLIL

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

5. Learning world

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Language Focus (questions)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Culture

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

[Friends plus] PROGRESS REVIEW 2

6. Food and Health

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Language Focus (Verb + ing)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - CLIL

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Language Focus (Past Simple)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Culture

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

7. unit 7: Growing up

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Language Focus (Past Simple)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - CLIL

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Puzzles and Games

8. unit 8: Going away

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Language Focus (First conditional)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Culture

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Puzzles and Games

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 PROGRESS REVIEW 3

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 PROGRESS REVIEW 4

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6