[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. GUESS THE FOOD

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

=> Answer: Học sinh thực hành theo cặp trên lớp

2. MEMORY GAME

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

=> Answer: Học sinh chơi trò chơi theo nhóm trên lớp

3. FIND FIVE ADJECTIVE

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

=> Answer:

1. Healthy 2. full 3. well 4. active 5. fit

4. CROSSWORD

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

=> Answer:

1. Tired, unhealthy 2. Hungry 3. Bad 4. Dull

5. Follow the lines and complete the sentences with the verb + -ing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

=> Answer:

1. Mel likes reading books

2. David likes playing tennis

3. Sophia likes sitting on the sofa

4. Harry likes doing housework

5. Rob and Steve like drinking fizzy drinks

6. THE " PLEASE GAME"

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

=> Answer: Học sinh chơi trò chơi theo nhóm trên lớp


  • 8 lượt xem