[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Complete 1-6 with the words in the box

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary

=> Answer:

1. short (thấp) 2. long (dài) 3. red (đỏ)

4. round 5. green 6. moustache

2. Listen and repeat the words in exercise 1. Which words describe you?

I'm short and slims. My hair is...

=> Answer: (Câu trả lời tham khảo)

I'm tall and slim. My hair is long and black . My eyes are brown

3. PRONUNCIATION: Diphthongs

Listen. Which word is the odd one out?

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary

=> Answer:

1. hair 2. board 3. height 4. bald

4. Look at photo a-g. Listen. Which photos are the people talking about?

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary

=> Answer:

1. Keanu Reeves 2. Emma Watson 3. Lady Gaga

5. Listen again. Which key phrases does Lewis use?[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary

=> Answer:

I'm not sure.

I think it's...

6. Choose the correct words in descriptions 1-7. Then match the descriptions to photos a-g and name the famous people. Compare with a partner using the Key Phrases.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary

=> Answer:

1. curly - b 2. straight - c 3. moustache - e

4. long - f 5. glasses - d 6. black - a 7. light - g


  • 4 lượt xem