[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Use the code to write the school subjects. Then put the subjects in order from your favorite (1) to your least favourite (10)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

=> Answer:

2. science 3. PE 4. English 5. art 6. ICT

7. Geography 8. history 9. spanish

2.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

=> Answer: Học sinh chơi trò chơi trên lớp

3. Look at the picture

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

=> Answer:

John - 2 ; Emma - 6 ; Joe - 4

Dan - 5 ; Beckky - 1 ; Sally - 3

4. Find verbs

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

=> Answer:

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

5. MIME GAME. Work in groups of three...

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

=> Answer: Học sinh tham gia trò chơi trên lớp


  • 2 lượt xem