Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Tiếng nói của văn nghệ

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Tiếng nói của văn nghệ "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Bài viết đã nói lên những đặc trưng tiêu biểu và đề cao vai trò của văn nghệ trong đời sống con người.
  • Văn nghệ là tiếng nói của những tư tưởng, tình cảm, của tâm hồn.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Bố cục chặt chẽ, hợp lí, dẫn dắt tự nhiên.
  • Lối viết giàu hình ảnh
  • Sử dụng nhiều dẫn chứng thơ văn
  • Dẫn chứng thực tế
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021