Giải bài Chính tả Tiếng Việt 3 trang 100

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả trang 100 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 100 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe - viết:

Liên Hợp quốc

Liên hợp quốc được thành lập ngày 24-10-1945. Đây là một tổ chức tập hợp các nước trên thế giới nhằm bảo vệ hòa bình, tăng cường hợp tác và phát triển. Tính đến tháng 10 năm 2002, Liên hợp quốc có 191 nước và vùng lãnh thổ thành viên. Việt Nam ta trở thành thành viên Liên hợp quốc ngày 20-9-1977.

Câu 2: Trang 100 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a) (triều, chiều): buổi ..., thủy ...., ...đình, ... chuộng, ngược ...., ...cao

b) (hếch, hết): ... giờ, mũi ..., hỏng ...

(lệch, lệt): ... bệt, chênh ...

=> Hướng dẫn làm bài:

a) (triều, chiều): buổi chiều, thủy triều, triều đình, chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao

b) (hếch, hết): hết giờ, mũi hếch , hỏng hết

(lệch, lệt): lệt bệt, chênh lệch

Câu 3: Trang 100 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Thủy triều: Thủy triều lên đem theo bao nhêu loài tôm cua và cá nhỏ vào trong bãi.
  • Chênh lệch: Chiều cao của tớ và bạn Linh chênh lệch rất nhiều!

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021