Giải bài tập 1 trang 132 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 132 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) 7 years 9 months + 5 year 6 months

7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

3 hours 5 minutes + 6 hours 32 minutes

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

12 hours 18 minutes + 8 hours 12 minutes

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

4 hours 35 minutes + 8 hours 42 minutes

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

b) 3 days 20 hours + 4 days 15 hours

3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

4 minutes 13 seconds + 5 minutes 15 seconds

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

8 minutes 45 seconds + 6 minutes 15 seconds

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây

12 minutes 43 seconds + 5 minutes 37 seconds

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

Bài làm:

 • 7 years 9 months + 5 year 6 months
  7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

We can see 15 months = 1 year 3 months so 12 years 15 months = 13 years 3 months
Ta thấy 15 tháng = 1 năm 3 tháng nên 12 năm 15 tháng = 13 năm 3 tháng

 • 3 hours 5 minutes + 6 hours 32 minutes
  3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

 • 12 hours 18 minutes + 8 hours 12 minutes
  12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

 • 4 hours 35 minutes + 8 hours 42 minutes
  4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

We can see 77 minutes = 1 hour 17 minutes so 12 hours 77 minutes = 13 hours 17 minutes
Ta thấy 77 phút = 1 giờ 17 phút nên 12 giờ 77 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 days 20 hours + 4 days 15 hours

3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

 • 4 minutes 13 seconds + 5 minutes 15 seconds
  4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

 • 8 minutes 45 seconds + 6 minutes 15 seconds
  8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

We can see 60 seconds = 1 minute so 14 minutes 60 seconds = 15 minutes.
Ta thấy 60 giây = 1 phút nên 14 phút 60 giây = 15 phút.

 • 12 minutes 43 seconds + 5 minutes 37 seconds
  12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

We can see 80 seconds = 1 minutes 20 seconds so 17 minutes 80 seconds = 18 minutes 20 seconds
Ta thấy 80 giây = 1 phút 20 giây nên 17 phút 80 giây = 18 phút 20 giây.

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021